Bioplyn

Využitie poľnohospodárskych plodín a bio odpadov rastlinnej a živočíšnej výroby na výrobu elektriny a tepla je v súčasnosti odvetvím energetiky s výrazným medziročným rastom. Dôvodom je podpora elektriny vyrobenej z bioplynu, ako aj prirodzená snaha zúžitkovať vedľajšie produkty výroby na farmách.

Pre úspech a najmä ekonomickú návratnosť takéhoto projektu je kľúčový optimálny návrh projektu bioplynovej elektrárne tak, aby čo najviac rešpektoval a naplno využíval miestne špecifiká, najmä však:

- dostupnú surovinu (kukuričnú siláž, trávnu senáž, iné plodiny)
- možnosti živočíšnych odpadov (maštaľný hnoj, hnojovica)
- iné vstupy (cukrovarnícke rezky, odpady potravinárskeho priemyslu)

Preto nami navrhnutý projekt je vždy šitý zákazníkovi na mieru tak, aby čo najefektívnejšie zúžitkoval všetky možnosti, ktoré konkrétne miesto poskytuje.

Pripravíme pre Vás projekt bioplynovej stanice od prípravy štúdie realizovateľnosti, dokumentácie pre územné a stavebné konanie, získanie povolení a zmluvy o pripojení, cez samotnú dodávku a výstavbu diela až po servis technologickej časti, kogeneračnej jednotky a biologický servis.
Bioplynová stanica môže byť dodaná ako stavba na kľúč, alebo ako dodávka technológie k stavebnej časti realizovanej zákazníkom.

Garantujeme špičkovú technológiu bioplynovej stanice, spoľahlivé kogeneračné jednotky a expertný biologický dohľad. Na nami dodané bioplynové stanice poskytujeme garanciu dosiahnutia a udržania nominálneho výkonu.